1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
 • E-Kuchnia Blog - Warsztaty Medialne
 • WAKACJE Z GOK TRZYDNIK 2 - 6 LIPCA
 • ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE 2017/2018
 • 80 Lat Koła Gospodyń Wiejskich w Rzeczycy Ziemiańskiej
 • 19 POWIATOWE SPOTKANIA POETÓW „STACJA POEZJA”
 • Piszę, moje myśli błądzą
 • Męskiego Zespołu Obrzędowego w Budkach
 • 60 Lat Koła Gospodyń Wiejskich w Rzeczycy Księżej
Previous
Next

Spektakl ,,Proszę Słonia”

Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym zaprasza wszystkie chętne dzieci w wieku 4-10 lat na BEZPŁATNY wyjazd do Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. 
Wyjazd z GOK Trzydnik Duży 4 lipca (środa) godzina 10.00 


Czytaj więcej >>

ü ORGANIZATOR NAGRODZI NAJLEPSZE PRACE KONKURSOWE, które będą prezentowane na wystawie w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym w dniach od 5 kwietnia do 5 maja  2018  roku.

Piknik z potańcówką w Marynopolu

Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym zaprasza Seniorów w wieku 60+ na piknik z potańcówką w Marynopolu. Odjazd z Gminnego Ośrodka Kultury o godzinie 17:45.   Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału w pikniku do dnia 29 czerwca.

Czytaj więcej »

 

 

Wakacje z GOK Trzydnik Duży 2 - 6 lipca

W PROGRAMIE m.in: kulinaria, gry i zabawy ruchowe, warsztaty plastyczne i muzyczne oraz zajęcia sportowe.
Zapisy na zajęcia do 22 czerwca.
Wycieczka do ENERGYLANDII w ZATORZE 6 lipca. Zapisy na wycieczkę do 28 czerwca.

Czytaj więcej »

   Początki działalności kulturalnej sięgają w gminie trzydnickiej okresu międzywojennego i zawsze ściśle wiążą się z kołami gospodyń wiejskich, ochotniczymi strażami pożarnymi, organizacjami młodzieżowymi i kościołem. Pierwsze koła gospodyń wiejskich powstały w Olbiecinie (1935 r.), w Rzeczycy Ziemiańskiej (1938 r.) i w Trzydniku Dużym. Zajmowały się wówczas prowadzeniem kursów: kroju, szycia, hafciarstwa, gotowania oraz wykonywaniem ozdób i chodników. Okres wojny nie sprzyjał tej działalności. Koła zajmowały się organizowaniem samopomocy i wspieraniem ugrupowań partyzanckich działających na tym terenie.

   Pierwsze zespoły związane z działalnością kulturalną zaczęły powstawać po wojnie przy szkołach i ochotniczych strażach pożarnych. Włączały się do odbudowy infrastruktury wsi, organizacji nauczania, wdrażania postępu i gromadzenia pieniędzy na realizację tych zadań poprzez organizację zabaw, loterii fantowych i wystawianie sztuk teatralnych.
W latach 1947 – 1950 w Szkole Podstawowej w Trzydniku Dużym pracował Stanisław Leszczyński – nauczyciel, późniejszy założyciel Zespołu Tańca Ludowego UMCS w Lublinie. Jego zainteresowania już wtedy skierowane były na działalność kulturalno – oświatową w szkole i środowisku. Głównym centrum tej działalności była zorganizowana i prowadzona przez niego świetlica środowiskowa w Trzydniku Dużym. Odbywały się w niej kursy nauczania dla dorosłych i próby amatorskiego zespołu teatralnego. Chlubą świetlicy i Trzydnika stał się założony i prowadzony przez Stanisława Leszczyńskiego zespół tańca ludowego. Sam tworzył dla niego repertuar, układy, wykorzystując doświadczenia autentycznych twórców ludowych z okolicznych wsi.
Drugim znaczącym środowiskiem krzewienia kultury w tym okresie był Łychów. W 1946 roku przy ochotniczej straży pożarnej powstało ognisko kulturalne założone przez kierowniczkę miejscowej szkoły Marię Kozohorską. Prowadzony przez nią zespół przedstawiał inscenizacje jednoaktówek z tańcami i przyśpiewkami oraz większe formy teatralne. Prace te kontynuowali: Jan Kondratiuk i Władysława Szot. Scenariusze Władysławy Szot wykorzystywane są do dzisiaj przez miejscowe koło gospodyń wiejskich.
Pod koniec lat sześćdziesiątych następuje wyraźny wzrost zainteresowania działalnością kulturalną. Oprócz szkół i strażnic życie kulturalne zaczyna rozwijać się w powstających klubach „Ruch” i „Rolnik” w Olbięcinie, Rzeczycy Ziemiańskiej, Trzydniku Dużym, Wólce Olbięckiej, Owczarni i Dąbrowie Olbięckiej. W tym okresie silnymi ośrodkami kulturotwórczymi stały się: Olbięcin z zespołem śpiewaczym i obrzędowym prowadzonym przez społecznika i twórcę ludowego Jana Widomskiego, Rzeczyca Ziemiańska z zespołem mandolinistów pod kierownictwem nauczyciela Bolesława Pasternaka oraz Łychów z zespołem śpiewaczym, teatralnym i kabaretowym prowadzonym  przez wspomnianą wyżej Władysławę Szot.
   Na początku lat osiemdziesiątych w oparciu o fundusz rozwoju kultury utworzone zostały ośrodki kultury. Stworzyło to możliwość do organizacyjnego i merytorycznego wspierania zespołów wiejskich oraz twórców ludowych.
Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym utworzony został Uchwałą Gminnej Rady Narodowej. Wysiłek organizacyjny i merytoryczny m. in. Lidii Tryki i Honoraty Kułagi – pracowników ośrodka kultury, zajmujących się wówczas bezpośrednią pracą z  zespołami artystycznymi – przyniósł szybki efekt. Prowadzone były stałe formy pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Zorganizowano pierwsze przeglądy gminne z udziałem zespołów z Olbięcina, Dąbrowy Olbięckiej, Rzeczycy Ziemiańskiej i Trzydnika Dużego. Organizowano konkursy i wystawy plastyczne, dyskoteki i zabawy.
Okres lat 1988 – 1990 był trudny dla trzydnickiej kultury. Zlikwidowane zostały wszystkie kluby, ograniczona została działalność zespołów. Istniała obawa, że dla samorządów ważniejsze od rozwoju kultury mogą stać się remonty dróg, budowa obiektów lub inne zadania gospodarcze.
Od 1990 roku Gminnym Ośrodkiem Kultury w Trzydniku Dużym kieruje Andrzej Szczesiak – inicjator wielu kulturalnych wydarzeń. Współpracuje ze wszystkimi środowiskami. Człowiek lubiany i szanowany, zawsze życzliwy i wyrozumiały. Pomaga i doradza wszystkim, którzy zwracają się do niego o pomoc. Dzięki jego pomysłowi, przychylności rady gminy, komisji kultury i wójta gminy Franciszka Kwietnia oraz zarządów ochotniczych straży pożarnych w latach 1992 – 1994 utworzone zostają świetlice wiejskie przy strażnicach w Rzeczycy Ziemiańskiej, Rzeczycy Księżej, Budkach, Olbięcinie, Zielonce, a także działające w sezonie jesienno – zimowym w Dąbrowie Olbięckiej i Węglinku.
Na bazie Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym, świetlic wiejskich, remiz strażackich i prywatnych domów stopniowo zaczęły wznawiać działalność koła gospodyń wiejskich. Ogromne zaangażowanie członkiń i dobra praca zespołowa w kołach oraz pomoc merytoryczna ze strony pracowników ośrodka kultury pozwoliły w okresie kilku lat przywrócić i pozyskać do działalności siedem kół gospodyń wiejskich prezentujących różnorodne formy twórczości – teatr, kabaret, obrzęd, śpiew, rękodzieło ludowe. Sześć spośród nich (Rzeczyca Ziemiańska, Łychów, Rzeczyca Księża, Trzydnik Duży, Olbięcin, Rzeczyca Ziemiańska Kolonia) oraz Zespół Obrzędowy „Herody” z Budek ma w swoim dorobku wielokrotny udział w imprezach o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i regionalnym.
Dobra współpraca ze szkołami pracowników ośrodka kultury – Anny Ewy Soboty i Sławomira Nowaka, pozwala na aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w kulturalnych przedsięwzięciach. Dzięki solidnej pracy udało się doprowadzić wielu wychowanków do wojewódzkich, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, festiwali, przeglądów w dziedzinie piosenki, poezji śpiewanej, recytacji.
Jedną z wizytówek gminy jest Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Olbięcinie, która powstała w 2006 roku z inicjatywy: Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym Andrzeja Szczesiaka, Dyrektora ZPPO w Olbięcinie Dariusza Maciąga, Kółka Rolniczego w Olbięcinie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Olbięcinie. Systematyczna praca orkiestry pod kierunkiem kapelmistrza i nauczyciela muzyki przyniosła w krótkim czasie efekty. Dzisiaj orkiestra uświetnia ważne uroczystości religijne i państwowe odbywające się w gminie. 
Jakość i skuteczność wykonywania każdej pracy zależy od ludzi, ich umiejętności, odpowiedzialności, zaangażowania, przekonania o słuszności wykonywanych zadań. Wydaje się, że w trzydnickiej gminie pomimo różnic w poglądach, w sposobie motywacji warunkującej skuteczną pracę, udało się włączyć bardzo szeroką grupę ludzi do wspólnego działania w zakresie rozwoju kultury z myślą o jej mieszkańcach. Nie są to ludzie anonimowi. Są wśród nich pracownicy ośrodka kultury, dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy instytucji działających w gminie, członkinie kół gospodyń wiejskich, młodzież, radni, strażacy, sponsorzy i wielu innych. Zaangażowanie władz gminnych, wrażliwość na potrzeby mieszkańców, przychylność i troska o zabezpieczenie środków niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalnej sprawia, że od wielu lat utrzymuje się i rozwija w Gminie Trzydnik Duży masowy amatorki ruch artystyczny.
Duża aktywność środowiska, wieloletnie doświadczenie w organizacji imprez gminnych oraz przychylność władz powiatowych zachęciła dyrekcję i pracowników ośrodka kultury do podjęcia się organizacji imprez o zasięgu powiatowym:

 1. Powiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek i Zespołów Kolędniczych (styczeń) – trzydniowa impreza muzyczna i teatralna o charakterze konkursowym, w której uczestniczą dzieci, młodzież i dorośli (około 900 osób). Celem przeglądu jest pielęgnacja tradycji śpiewania kolęd i pastorałek oraz ochrona przed zanikaniem zwyczaju kolędowania. Przeglądowi towarzyszy pokonkursowa wystawa plastyki obrzędowej Świąt Bożego Narodzenia;
 2. Eliminacje Wstępne Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” (kwiecień) – impreza muzyczna, której celem jest prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów. Jej uczestnicy to dzieci i młodzież do 18. roku życia;
 3. Powiatowy Konkurs Recytatorski Wiersza Autorskiego (kwiecień/maj) – impreza literacka o charakterze konkursowym skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych. Celem konkursu jest popularyzacja sztuki pięknego i mądrego mówienia, kształtowanie wrażliwości na słowo oraz umożliwienie prezentacji literackiego dorobku lokalnych poetów;
 4. Eliminacje Powiatowe Jesiennego Konkursu Recytatorskiego (październik) – impreza, której uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, studenci oraz osoby dorosłe. Celem konkursu jest popularyzacja sztuki poprawnego i mądrego mówienia oraz kształtowanie wrażliwości na słowo;
 5. Powiatowy Przegląd Twórczości Wsi (listopad) – impreza muzyczna, obrzędowo – teatralna o charakterze konkursowym. Jej uczestnicy to osoby dorosłe (około 250 osób). Celem przeglądu jest pielęgnacja i popularyzacja tradycji ludowych. Impreza połączona  z wystawą rękodzieła ludowego.

Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym jest też organizatorem rocznie kilkunastu imprez gminnych i środowiskowych:

 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;
 • Koncerty kolęd w kościołach na terenie Gminy Trzydnik Duży;
 • Twórcze Spotkania Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Trzydnik Duży;
 • Gminny Konkurs Wielkanocnej Plastyki Obrzędowej;
 • Spotkanie przy jajku;
 • Eliminacje Gminne Małego Konkursu Recytatorskiego;
 • Sobótkowy Przegląd Solistów i Zespołów Gminy Trzydnik Duży;
 • Dożynki Gminne;
 • Święto Odzyskania Niepodległości;
 • Gminny Konkurs Plastyki Obrzędowej Świąt Bożego Narodzenia;
 • Wieczory poezji
 • Wystawy plastyczne

Galeria

1154707
Dzisiaj
Wczoraj
Wszystkie
147
300
1154707

Kto jest online

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.


Polecamy

 

  

 


logoiku

 

http://worldpc.pl/